Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Elektas årsstämma ägde rum den 24 augusti 2023.

Årsstämman 2023

Elektas årsstämma hölls torsdagen den 24 augusti 2023 kl. 14.00 på Moderna Museet i Stockholm.

Styrelsen hade, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna skulle ha rätt att utöva sin rösträtt per post före stämman. Följaktligen kunde aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att delta personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.

Vänligen klicka på länkarna nedan för att se det anförande som Elektas vd och koncernchef, Gustaf Salford, höll under bolagsstämman.

Gustaf Salfords anförande

Dokumentation

Protokoll från årstämma 2023

Digital poströst/anmälan

Kallelse till årsstämma 2023

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag samt motiverat yttrande

Presentation av föreslagen styrelseledamot Tomas Eliasson

Presentation av föreslagen styrelseledamot Volker Wetekam

Punkt 9 Styrelsens förslag avseende vinstutdelning samt motiverat yttrande

Punkt 18a Styrelsens förslag om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier samt motiverat yttrande

Föreslagen bolagsordning

Ersättningsrapport 2022/23

Revisors yttrande enligt ABL 8 kap. 54 §

Elektas årsredovisning

Årsredovisning 2022/23

Valberedningen

Läs mer om valberedningen för årsstämman 2023 via länken nedan.

Elektas årsstämma äger rum den 25 augusti.

Insert text here

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman, förutsatt att begäran inkommit senast den 7 juli 2022.

Till valberedningen inför årsstämman 2022

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Elekta AB (publ) genomfördes den 25 augusti 2022

Med stöd av tillfälliga lagregler genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom så kallad poströstning.

Vänligen klicka på länkarna nedan för att se anförandet av Elektas vd och koncernchef, Gustaf Salford, och intervjun med Elektas styrelseordförande Laurent Leksell. Frågor inkomna från aktieägare adresseras i det förinspelade anförandet och intervjun.

Anförande Intervju