Elektas valberedning inför årsstämman 2024

Elektas valberedning inför årsstämman 2024

Enligt beslut vid Elektas årsstämma den 24 augusti 2023 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2024 genom att kontakta de röstmässigt största aktieägarna utöver den eller de aktieägare som ordföranden själv representerar. Denna procedur beskrivs utförligt i kallelsen till årsstämman 2020.

Valberedningen består av:

  • Laurent Leksell, i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav
  • Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Katarina Hammar, utsedd av Nordea Fonder
  • Patrik Jönsson, utsedd av SEB Fonder
  • Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder

Valberedningen kommer att inom sig utse en ordförande.

Valberedningens uppgift är att lämna följande förslag till beslut:

  • ordförande vid årsstämman,
  • styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter,
  • arvoden till styrelsen,
  • extern revisor samt arvode till revisorn, och
  • förändring av procedur for utseende av valberedning, i den mån det anses erforderligt.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elektas valberedning kan göra det med e-post till valberedningen@elekta.com eller med brev till:

Elekta AB (publ)
Att: Valberedningen
Box 7593
103 93 Stockholm

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 3 juni 2024.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets webbplats. Årsstämma i Elekta kommer att hållas i Stockholm den 5 september 2024.